Kim jesteśmyDominium Invest to pierwsza w Polsce Spółdzielnia Właścicieli Nieruchomości. Za naszym pośrednictwem można stać się współwłaścicielem aktywów, których wartość przekracza możliwości nabywcze przeciętnego Polaka.


Nabycie udziałów w spółdzielni to dla wielu jedyny i bezpieczny sposób inwestowania w nieruchomości, których nie byliby w stanie nabyć ze względu na ich wysoką cenę i brak odpowiedniej wiedzy.


Dajemy możliwość wspólnego inwestowania w atrakcyjne nieruchomości oraz czerpania zysków odpowiednio do posiadanych udziałów. Wieloletnie doświadczenie na rynku oraz współpraca ze sprawdzonymi partnerami są gwarantem trafnych inwestycji.
W co inwestujemyDominium Invest to nowatorski sposób zarabiania na nieruchomościach. Inwestorzy stają się właścicielami:

1. Niezabudowanych gruntów budowlanych lub rolnych z dużym potencjałem wzrostu wartości
2. Powierzchni komercyjnych pod wynajem w Polsce
3. Diamentów inwestycyjnych z przewidywalną stopą zwrotu.

Dlaczego spółdzielnia?Bezpieczeństwo


Uczestnictwo w Dominium Invest odbywa się na podstawie wykupu udziałów w Spółdzielni Właścicieli Nieruchomości.

Spółdzielca uzyskuje status Właściciela Nieruchomości Dominium Invest.

Każdy udział jest w 100% zabezpieczony majątkiem Spółdzielni.

Każdy spółdzielca jest współwłaścicielem Dominium Invest z prawem do głosu na Walnym Zgromadzeniu.Kontrola


W ramach swoich uprawnień Spółdzielca monitoruje działania zarządu w zakresie:

wyboru konkretnych inwestycji
warunków ich zakupu, wynajmu
ewentualnych przekształceń, zabudowy, dzierżawy
warunków ich odsprzedaży.Dziedziczenie


Właściciel Nieruchomości Dominium Invest ma prawo do złożenia oświadczenia wskazującego osobę, która odbierze udziały po jego śmierci. Prawo do tego tytułu nie wchodzi w skład masy spadkowej.
Zyski z inwestycji


Każdy spółdzielca zarabia na:

wzroście wartości majątku Spółdzielni
dochodach z wynajmu nieruchomości wchodzących w skład majątku Spółdzielni
dochodach uzyskiwanych z wynajmu nieruchomości, którymi zarządza Spółdzielnia
prowizjach uzyskiwanych z pośredniczenia w transakcjach na rynku nieruchomości oraz inwestycji diamentowych.
Kto może zostać spółdzielcą?


Współwłaścicielmi majątku Dominium Invest mogą zostać:

osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych
osoby fizyczne nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnej (za zgodą przedstawicieli ustawowych)
osoby prawne
inne jednostki organizacyjne, w tym nie posiadające osobowości prawnej.
Jak zostać członkiem Spółdzielni?


Aby przystąpić do Spółdzielni należy:

1. Wypełnić Deklarację o przyjęcie do Dominium Invest (§ 10 ust. 3 Statutu Dominium Invest)
2. Uiścić opłatę wpisową w wysokości 1000 zł

O przyjęciu w poczet członków lub odmowie przyjęcia Rada Nadzorcza Spółdzielni zawiadamia w ciągu dwóch tygodni od dnia podjęcia uchwały. Wówczas Spółdzielca jest uprawniony do nabycia udziałów o wartości nominalnej od 10 tys. do 200 tys. zł.
Azul Vila Polsko-Hiszpańska Izba GospodarczaKrajowa Rada SpółdzielczaChcę pomagać